Skolas dokumenti

MK noteikumi Nr. 747

Papildus pienākumu sadale 

Pagarinātā grupa 1.-3.kl 

Skolas padome 

Pagarinātās grupas dienas grafiks

Skolas nolikums 2022
Attīstības plāns 2020.-2022.g.

 Sesavas pamatskolas misija, vīzija un vērtības

 Skolas mērķi un uzdevumi

 Metodiskā darba prioritātes

Sesavas pamatskolas pašvērtējuma ziņojums
 IP un metodiska darba prioritātes 2021./2022.
 Audzināšanas uzdevumi 2020.- 2023. mācību gadam
Ārpusklases darba plāns 1. semestrim 2022./23

 Kārtība Covid-19 infekcijas ierobežošanai
 Sporta halles izmantošana 2022
Mācību plāns 2022./2023. mācību gadam 

 Projekts
Skolas padomes darba plāns 2021./2022.m.g
Skolas misija, vīzija, vērtības 

Rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību

Rīcības kārtība, ja izglītojamais neapmeklē mācību iestādi

Rīcības kārtība, ja izglītojamais lieto apreibinošas vielas

 Sesavas pamatskolas rīcības shēma, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību
Reglaments Covid -19
Pašnovērtējuma ziņojums
Ārpusklases darba plāns
Direktora mērķi un uzdevumi
COVID -19 aktuālā informācija
 Kārtības paraugs "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana Jelgavas novadā"

 

Nav komentāru: