Skolas dokumenti

Skolas misija, vīzija, vērtības

Skolas mērķi un uzdevumi

Skolas nolikums

 Pašnovērtējuma ziņojums   e-doc

Sesavas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Sesavas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

 Sesavas pamatskolas mācību un audzināšanas darba gada plāns

Sākumskolas MK darba plāns 

Sesavas pamatskolas vadības darbības grafiks

Sesavas pamatskolas izglītojamo pašpārvaldes darbības grafiks

Sesavas pamatskolas ATBALSTA PERSONĀLA KOMANDAS darbības grafiks

ATBALSTA PERSONĀLA KOMANDAS - (logopēds) darbības grafiks

Sesavas pamatskolas medicīnas māsas darbības grafiks

Sesavas pamatskolas Pedagoģiskās padomes sēdes darbības grafiks

 Par sporta halles izmantošanu

Par Tautas nama izmantošanu 

Arpusstundu pasākumu plāns

Interešu izglītība

Skolas padome 

Sesavas pamatskolas skolas padomes darbības grafiks

Peldbaseina apmeklējums 2023.

Reglaments par izglītojamo apbalvošanu

MK noteikumi Nr. 747

Papildus pienākumu sadale 

Pagarinātā grupa 1.-3.kl 

Pagarinātās grupas dienas grafiks

Rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību

Rīcības kārtība, ja izglītojamais neapmeklē mācību iestādi

Rīcības kārtība, ja izglītojamais lieto apreibinošas vielas

Sesavas pamatskolas rīcības shēma, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību


 

Nav komentāru: